nynorsk

Lokalpolitikk

Eg, som det oppegåande mennesket eg er, sende e-post til alle dei som stille med liste i Asker kommune. Eg vil gjerne dele svara med dykk, og gi dei karakter. Vinnaren står heilt nedst.

Nytt! Svar frå Pensjonistpartiet.

Her er spørsmålet:

Kjære lokalparti,
Eg er ein ung og usikker veljar frå Asker, med særleg interesse for språk. Difor lurer eg på kva de vil gjere for sidemål og framandspråk i kommunen vår. Det er viktig for å elevane å få god undervising av lærarar som ikkje snakkar nedsetjande om faget sitt, og å starte tidleg. Korleis vil de arbeide med det i åra framover?
Svara de gir meg kjem til å vere viktige når eg vurderer kven eg skal stemme på. På førehand takk.
Beste helsing,
Tone Rossow

Asker Framstegsparti

Hei Tone, du kan laste ned vårt lokalprogram for perioden 2011-2015 her . I programmet vårt vil du finne svar på mange spørsmål. Jeg benytter anledningen til å ønske deg en fin helg og et Godt Valg!

Med vennlig hilsen
Tore Maaø
Leder Asker FrP

Karakter: 1

Asker senterparti

Sidemål ja, da traff du rette partiet! Eg er fødd og oppvaksen i Asker, med bokmålsbrukande foreldre, men likevel brukar eg nynorsk til dagleg :)

Det senterpartiet først og framst vil endre i skolepolitikken er lærartalet og korleis ein legg opp undervisninga. Fleri lærarar og meir praktisk retting av skolefaga ser vi som viktig for elevanes høve til å tileigne seg kunnskapar. Dette er ikkje direkte noe om sidemål og framandspråk, men det har den virkninga at mangfaldet av både elevar og lærarar får vist seg. Slik skolen i stor grad er lagt opp i dag vert og lærarstanden dominert av kvite middel- og overklassefolk frå distrikt med eit talemål nært opp mot bokmål. Eg trur nok derfor vår skolepolitikk vil ha stor positiv verknad på dei som skil seg frå normaltalemålet.

Noe andre grep enn det får ikkje vi som lokalpolitikarar gjort i sidemålsundervisninga, bortsett frå å faktisk endre hovudmål i kommunen, og det er nok diverre utopi i Asker!

Når det gjeld framandspråk er det sjølvsagt viktig at dette tas på alvor. Det billigaste for kommunen er å prøve å unngå at folk krev morsmålsundervisning. Det er uakseptabelt!

Sigmund Andersson
Senterpartiet

Karakter: 5-

Askers grøne vener

Hei Tone,
Askers Grønne Venner ønsker fortsatt undervisning i sidemÃ¥l som i dag. Vi ser ogsÃ¥ behovet for Ã¥ kunne lære seg flere fremmedsprÃ¥k. I tillegg til engelsk skal det være tilbud om et annet fremmedsprÃ¥k i ungdomsskolen og videregÃ¥ende. Her bør det kunne være mulig Ã¥ velge mellom flere fag f.eks. fransk, spansk, tysk, kinesisk, arabisk, russisk… Det burde ogsÃ¥ være mulig Ã¥ ha flere sprÃ¥kprosjekter i barneskolen der man kunne arbeide med ulike land og sprÃ¥k.
Når det gjelder den enkelte lærers holdning til sidemål, må dette følges opp av skoleledelsen.

Vennlig hilsen
Kristin Bjelke
Askers Grønne Venner

Karakter: 2

Asker arbeidarparti

Hei!

Det var et interessant spørsmål. Skolen er noe Asker Ap har et spesielt fokus på, med tanke på at her ligger hele vår fremtid som samfunn. Vi har jobbet aktivt for økt lærertetthet i den perioden som har gått, og H/Frp har nå gått med på en gradvis økning. Men, har villet at dette skulle gå fortere, og har derfor i hvert budsjett forsøkt å legge inn midler for å klare dette. Vi ser på læreren som den aller viktigste ressursen i skolen. Vi vil også ha etterutdanning av alle lærere, slik at de til enhver tid har den kompetanse som er nødvendig til å undervise barn og unge i vårt samfunn.

1) sidemål – vi har ikke programfestet at vi skal fjerne sidemålet fra undervisning i grunnskolen, og har ingen planer om å støtte det. Jeg ser at Høyre har programfestet det.
2) Vi har ikke spesifikt tatt opp satsing på fremmedspråk i vårt program, men jeg kan gi deg noen personlige refleksjoner. At elevene blir dyktige i andre språk enn sitt eget blir bare viktigere og viktigere. Selv er jeg utdannet lærer med fransk og engelsk, og dette er naturlig nok noe som står mitt hjerte nært. Så fra vår side vil vi heller styrke undervisningen i fremmedspråk enn å svekke den.

Håper dette ga deg noen svar, men hører gjerne fra deg dersom det er noe mer du lurer på.

Mvh
Marianne Riis Rasmussen
Leder Asker Ap

Karakter: 2-

Asker sosialistisk venstreparti

Hei,
Beklager seint svar. Vi har ingenting om språk og språkpolitikk i vårt lokale program, men jeg har sakset følgende fra SVs arbeidsprogram kap 8.4 Språkpolitikk:

Likestilling mellom målformene nynorsk og bokmål er eit viktig prinsipp som må gjelde for alle område i det moderne medie– og teknologisamfunnet vårt. SV vil arbeide for fleire nynorskbøker for førskuleborn og fleire gode norske dataspel for born med norsk språk og innhald. SV vil styrkje nynorskopplæringa både
som hovud– og sidemål. Læremiddel, både bøker og dataprogram, skal finnast på begge målformer. Forlaga må straffast dersom nynorske læremiddel kjem seinare enn bokmålsversjonen. Nynorskspråklege studentar skal ha rett til å få eksamensoppgåver på nynorsk på alle utdanningsinstitusjonar. For å sikre sosial og kulturell integrering av minoritetsspråklege i nynorskområde må det utviklast fleire og betre læremiddel på nynorsk for dei.

Eit særleg viktig tiltak for vidare styrking av nynorsk er eit allment leksikon på nynorsk på internett. SV vil òg, som mållova seier, styrkje stillinga til nynorsken i det offentlege. SV sluttar opp om arbeidet med ein norsk språkbank.

Lenke til arbeidsprogrammet: http://sv.no/Forside/Politikken/Arbeidsprogram

Lenke til Asker SVs lokale program: http://sv.no/SV-der-du-bor/Akershus/Asker/Nyheter/Valgprogram-og-liste-for-Asker-SV

Mvh Asker SV
v/ Marianne

Karakter: 5 nasjonalt. Lokalt: 3 under tvil

Asker pensjonistparti

Hei Tone.
Jeg skal være ærlig med deg, som listetopp for Asker PP og si at dette har vi ikke diskutert, fordi som du vet, så har ikke vi vært i posisjon de siste 4 årene.
Jeg har som gammel lærer i min mangslungne karriære at mange elever synes nynorsk, sidemål som det er for de, er vanskelig, men tror ofte det der, som i alle andre fag, er læreren som bestemmer.
Greier han/hun å gjøre undervisningen aktuell og spennende, blir tema det også, så derfor burde en ha minst en lærer med nynorsk som hovedmål, slik at de andre får støtte, for med alle de tillatte former for ord som er ute å går, så er det vanskelig å skrive skikkelig nynorsk.
Hvis jeg blir valgt inn og får befatning med dette tema, så vil jeg gjøre mitt beste for at du skal få den undervisningen du ønsker, også i nynorsk.
Mvh
FREDE SUND
1.kandidat Asker Pensjonistparti

Karakter: 4

Eg ventar framleis på svar frå Venstre, Raudt, Høgre, KrF og Pensjonistpartiet. Skal oppdatere så fort dei kjem med noko.

Vinnaren er altså Senterpartiet. Overraskande, men kudos.

4 Comments